Risale-i Nur, bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve...

Ahmet.1

Well-known member
Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir. Âyetler, sırasıyla değil; devrin ihtiyacına cevab veren imanî hakikatları mübeyyin âyetler tefsir edilmiştir.

Tefsir iki kısımdır: Biri, âyetin ibaresini ve lafzını tefsir eder; biri de, âyetin mana ve hakikatlarını izah ile isbat eder. Risale-i Nur, bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetdarı ve en parlağı ve en mükemmeli olduğu, ehl-i tahkik ve tedkikten binlercesinin şehadetiyle ve tasdikiyle sabittir.

Tarihçe-i Hayat


Risale-i Nur: Nur risalesi. Bediüzzaman Said Nursinin(ra) Kur’anın imanla ilgili ayetlerini kaynak alarak imanın bütün şartlarını açıklayıp delillerle ispat ettiği çok değerli eserlerinin hepsine birden verilen isim.
Kur'an-ı Hakîm: Hikmetlerle dolu Kur’an.
Tefsir: Açıklamak, mana vermek, manaları geniş şekilde açıklamak. *Kur’an ayetlerinin geniş şekilde açıklamalarının yapıldığı kitap.
Âyet: Kur’an-ı Krimden her bir cümle. *Delil, eser.
İmanî: İmana ait, inançla ilgili.
Hakikat: Gerçek.
Mübeyyin: Açıklayan.
İbare: Metin, yazı.
Lafz: Söz, ağızdan çıkan söz veya kelime.
Mana: Anlam.
İzah: Açıklama.
Kıymetdar: Kıymetli, değerli.
Ehl-i tahkik: Araştırıcı büyük din alimleri, iman gerçeklerini ve islam kurallarını delilleriyle bilen büyük din bilginleri.
Tedkik: İnceleme, araştırma, inceden inceye araştırma.
Şehadet: Şahitlik, tanıklık.
Tasdik: Doğrulama, doğruluğunu kabul etme.
Sabit: Değişmez
 
Üst